Wrocław: USŁUGA EKSPOZYCJI PLAKATÓW NA NOŚNIKACH REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ DLA WP HALA LUDOWA we Wrocławiu w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 2915 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA EKSPOZYCJI PLAKATÓW NA NOŚNIKACH REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ DLA WP HALA LUDOWA we Wrocławiu w 2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa ekspozycji plakatów na nośnikach typu billboard i citylight dla Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa sp. z o.o. w ramach kampanii promocyjnej koncertu Matisyahu zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 2.Wykonanie przedmiotu zamówienia polegać będzie na: 1)odbiorze plakatów przygotowanych przez Zamawiającego z siedziby Zamawiającego, 2)montażu i ekspozycji plakatów w terminach ekspozycji, 3)demontażu plakatów i utylizacją eksponowanych plakatów po zakończonym okresie ekspozycji, 4)monitoringu prawidłowej ekspozycji plakatów. 3.Plakaty eksponowane winny być umiejscowione w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w miejscach umożliwiających dotarcie reklamy do jak najszerszego kręgu odbiorców np. przy przejściach dla pieszych, głównych węzłach komunikacyjnych, skrzyżowaniach, handlowych okolicach centrów handlowych itp.; plakaty umieszczone na słupie ogłoszeniowym / bilbordzie winny być w całości widoczne (nie zasłonięte przez krzewy, drzewa, budowle); 4.Zamówienie podzielone zostało na dwie części (pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę kompleksową lub częściową na jeden wybrany pakiet (część) zamówienia tj. 1)Część (pakiet Nr 1) - ekspozycja plakatów na nośnikach typu billboard; 2)Część (pakiet Nr 2) - ekspozycja plakatów na nośnikach typu citylight; 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane do niego zawierają w tym Szczegółowe ilość plakatów dla poszczególnych typów nośników z podziałem na lokalizacje, w których mają być eksponowane oraz szczegółowe terminy ekspozycji plakatów w konkretnych lokalizacjach określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załączniki Nr 1A do SIWZ. 6.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiedni dla części Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ. 7. Czas ekspozycji plakatów na nośnikach reklamowych: rozpoczęcie ekspozycji pomiędzy 28 stycznia 2013 r. a 28 lutego 2013 r. 8. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Na podstawie art. 36 ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składnej ofercie informację o części zmówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcą. 10. Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6, 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dodatkowo w przypadku grupy przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej należy przedstawić pełnomocnictwo wskazujące osobę upoważnioną do reprezentowania wspólników w postępowaniu. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w formie i zakresie, o których mowa w pkt 6.1 Rozdziału SIWZ. 2. w przypadku grupy przedsiębiorców działających w formie konsorcjum należy określić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu poprzez przedstawienie w ofercie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w formie i zakresie, o których mowa w pkt 6.1 Rozdziału SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w granicach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. 2.Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. 3.W przypadku, gdy nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dokonanie ekspozycji na pierwotnie uzgodnionych nośnikach i/lub w zaplanowanych lokalizacjach, Strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy, w wyniku której Wykonawca przeprowadzi kampanię reklamową wydarzenia wskazanego w § 1 ust. 1 umowy na nośnikach zastępczych i/lub w lokalizacjach zastępczych, w ilości nie mniejszej od ilości oferowanej, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Przewidziane powyżej okoliczności, stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 5. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy i art.140 ust. 3 ustawy stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - Dział Inwestycji i Rozwoju - Budynek Hala Stulecia - Pokój 52/3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Budynek WCK - Sekretariat pok. nr 302..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET Nr.1.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET Nr 2.