Wrocław: Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym (WCK) we Wrocławiu w 2013 roku.
Numer ogłoszenia: 4719 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i wykonanie (montaż i demontaż) zabudowy stoisk wystawienniczych, ścian osłonowych w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym (WCK) we Wrocławiu w 2013 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w postaci: opracowania zaprojektowania i wykonania montażu i demontażu stoisk wystawienniczych oraz elementów ich wyposażenia dodatkowego, ścian osłonowych i wykładziny dywanowej w obiekcie Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym (WCK) we Wrocławiu na potrzeby organizowanych przez Zamawiającego wystaw, targów i kongresów w 2013 roku, zgodnie z Harmonogramem imprez będącym Załącznikiem Nr 1b do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w częściach. Prace, o których mowa w ust. 1 powyżej realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie odrębnych dla każdej imprezy zleceń Zamawiającego składanych nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane do niego zawierają w tym szczegółowe ilość sprzętu i wyposażenia określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załączniki Nr 1a do SIWZ. 4.Podana ilość asortymentu wymieniona w Załączniku nr 1a do SIWZ jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy, zależną od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 5.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.00.00-8, 79.93.00.00-2, 39.15.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca będący osobą fizyczną składa oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdziale VI pkt.2.3. SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje); Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (w oryginale) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty te Wykonawcy składający ofertę wspólnie składają je wspólnie. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Dodatkowo w przypadku grupy przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej należy przedstawić pełnomocnictwo wskazujące osobę upoważnioną do reprezentowania wspólników w postępowaniu. Pełnomocnictwo takie musi być złożone w formie i zakresie, o których mowa w dziale VI SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ - przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Formularz cenowy (kalkulacja szczegółowa Wykonawcy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, zostały przedstawione w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian Umowy w przypadkach opisanych w § 16 Załącznika nr 5 do SIWZ i rozdziale XVII SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław, Dział Inwestycji i Rozwoju - budynek Hala Stulecia, pokój nr 52/3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2013 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Budynek WCK - Sekretariat pok. nr 302.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie