Wrocław: Dostawa sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług dla Projektu pn. Wdrożenie E-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 27995 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług dla Projektu pn. Wdrożenie E-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu, oprogramowania i świadczenie usług dla Projektu pn. Wdrożenie E-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową. 2.Przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji szczegółowo określają: 1)Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr1B do SIWZ; 2)Projekt Umowy - Załącznik Nr 6 do SIWZ; 3)System Identyfikacji Wizualnej - Załącznik nr 1C do SIWZ; 4)Mapy - Załącznik nr 1D do SIWZ 3.Wymagania stawiane do przedmiotu zamówienia: 1)oferowany sprzęt i wyposażenie muszą spełniać odpowiednie w odniesieniu do asortymentu wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, specyfikacji technicznych, systemu oceny zgodności bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium RP lub państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2)dostarczony sprzęt i wyposażenie ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2012 i powinien zostać przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu. 3)Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujących okresów gwarancji jakości na przedmiot zamówienia: a)prace montażowo - instalacyjne - minimum 24 miesięcy; b)sprzęt i oprogramowanie minimum 24 miesięcy (z zastrzeżeniem że okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta); okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 4)serwis gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w § 3 projektu umowy. 5)Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia w ramach gwarancji obowiązkowych przeglądów technicznych, o ile będzie wynikał taki wymóg z zasad gwarancji. 6)wybrany Wykonawca przekaże wraz ze sprzętem i wyposażeniem instrukcje obsługi dostarczanego sprzętu i wyposażenia w języku polskim. 7)Wykonawca będzie posiadał na czas wykonywania umowy - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem - na kwotę nie mniejszą niż 700 000,00 zł. Dodatkowe wymagania: 1)Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z Załącznikiem nr 1 w którym opisane są wszystkie założenia merytoryczne i technologiczne dot. realizacji przedmiotowego projektu. 2)wymaga się aby oferowane urządzenia i wyposażenie odpowiadały minimalnym parametrom i standardom jakościowym opisanym w załączniku Nr 1. 3) Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż określonych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one co najmniej równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Urządzenia i materiały równoważne winny być dostosowane do przyjętych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych zawartych w dokumentacji technicznej oraz spełniać wymogi umożliwiające ich zamontowanie w sposób przyjęty w projekcie - obowiązek udowodnienia, że zastosowane technologie i materiały spełniają ten warunek ciąży na Wykonawcy. 4) Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia i dokonuje instalacji urządzeń na własny koszt. Do dostarczonego sprzętu (wyposażenia) przedstawia - wykaz szczegółowy sprzętu. Zamawiający dokonuje odbioru jakościowego sprzętu. 5) Zespół Hali Stulecia jest objęty ochroną konserwatorską i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W razie gdyby szczegółowe rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej Umowy wiązały się z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji od właściwych organów, Wykonawca przed wdrożeniem tych rozwiązań uzyska na swój koszt wszelkie potrzebne zgody, orzeczenia, oświadczenia i opinie. Na podstawie art. 36 ust. 4 Prawo zamówień publicznych, w przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany jest do wskazania składanej ofercie jaki zakres zamówienia powierzy podwykonawcom. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że przewiduje zwołanie zebranie wszystkich Wykonawców, które obędzie się w dniu 26.02. 2013 r. w formie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Szczegółowe informacje na temat planowanej wizji lokalnej zawarte są w SIWZ. Wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w zł równowartość kwoty 200.000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.70.00-9, 30.20.00.00-1, 30.23.00.00-0, 32.32.20.00-6, 32.32.12.00-1, 30.23.13.20-1, 39.17.10.00-1, 45.31.56.00-4, 48.00.00.00-8, 48.21.00.00-3, 72.26.30.00-6, 72.61.10.00-6, 72.42.20.00-4, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach: 1)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP/PN/6/2013/DPS. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4.Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5.Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Dziale Finansowym Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław (w godzinach od 8:00 - do 16:00. od poniedziałku do piątku) - pokój Nr 45 w budynku Hala Stulecia do terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7.Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ich literalnym brzmieniu. 8.Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą. 9.Terminowe wniesienie wadium w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie). 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 15.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert do czasu składania ofert - zgodnie z rozdziałem XII SIWZ; Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b); W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, zostały przedstawione w Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych (szczegółowo opisanych w § 21 projektu umowy), z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, itp.); b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław - Dział Inwestycji i Rozwoju - budynek Hala Stulecia, pokój 52/3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 09:30, miejsce: WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek WCK - Sekretariat, pokój nr 302..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja projektu jest objęta dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczna i kulturową. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w § 5 (wynagrodzenie i sposób zapłaty) projektu umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak