Wrocław: Usługi cateringowe na potrzeby organizowanych Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 32257 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi cateringowe na potrzeby organizowanych Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych, podczas organizowanych Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD 2013 w budynku Hali Stulecia oraz we Wrocławskim Centrum Kongresowym w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1, w dniach od 22.03.2013 r. do 24.03.2013 r Poprzez świadczenie usług cateringowych Zamawiający rozumie usługę przygotowywania, dostarczania i podawania posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2.W ramach świadczenia usługi Wykonawca będzie zobowiązany do: 1)zapewnić usługę cateringową max. dla 150 osób; 2)przygotowania, dowozu i podawania posiłków w dni wskazane przez Zamawiającego do miejsca i sali, w której będą realizowane usługi cateringowe. 3)świadczenia usług cateringowych, wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych; 4)przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.); 5)zapewnienia osoby/osób, które przygotują catering oraz uprzątną i wywiozą pozostałości po zakończonej usłudze, 6)dostarczenia własnych naczyń, sztućców odpowiednio do liczby uczestników bankietu; użyte naczynia winny być czyste, nieuszkodzone - (zastawa porcelanowej, ewentualnie szklana z użyciem sztućców ze stali nierdzewnej, 7)estetycznego podawania posiłków; 8)przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym - stoły nakryte obrusami materiałowymi, udekorowane kwiatami oraz serwetkami 9)zapewnienia pojemnika na resztki po spożytym posiłku i brudną zastawę; 10)zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych; uprzątnięcia i wywiezienia wszystkich śmieci pozostałych po posiłkach. 11)realizacji całości przedmiotu zamówienia zgodnie z termin realizacji przedmiotu umowy zawartym w § 2 projektu umowy oraz szczegółowym harmonogramem. 3.Dodatkowe wymagania 1)Wykonawca zobowiązuje się do: a)wskazania Zamawiającemu osób do kontaktu oraz koordynujących realizację zamówienia i odpowiedzialnych za catering podczas bankietu i do wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, w pełnie dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, faks oraz e-mail; b)Odbioru sprzętu i naczyń oraz uprzątnięcie po zakończeniu imprezy; 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w trakcie realizacji usługi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić. 5.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i załącznikach do niej oraz zgodnie z ofertą 6.Przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji szczegółowo określają: 1)Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1B do SIWZ; 2)Projekt Umowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ; 3)Szczegółowy zakres usług cateringowych, o których mowa w ust. 1, określa Załącznik nr 1C do SIWZ, Harmonogram wraz z planem cateringowym. 7.Ilość i wielkość zamawianych usług wskazana w Załączniku nr 1B do SIWZ stanowi maksymalny ich zakres i wielkość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług, niż maksymalna wskazana w Załączniku, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością usług wskazanych w Załączniku nr 1 do wniosku, a ilością rzeczywiście zrealizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego. Rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 8.Zasady rozliczania: w przypadku prawidłowego wykonania umowy zlecającej usługę cateringową spisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, który stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego z Wykonawcą. 8.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w § 5 Projektu Umowy stanowiący załącznik do SIWZ. o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zm.).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9, 55.52.00.00-1, 55.31.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 22.03.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Złożona oferta powinna zawierać: 1)Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ lub zgodnie z wzorem tego druku; 2)Podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy projekt umowy, stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ; 3) Oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IX SIWZ. Wymagane przez Zamawiającego zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty stanowią integralną część oferty. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że posiłki będą przygotowywane w obiekcie (obiektach), dla którego wykonawca posiada decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu (obiektów) do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób, oraz oświadczenie wykonawcy, że posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie usług transportowych w zakresie przewozu żywności - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ; 2) Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków lub uzyskaniu przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożeń na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskaniu przewidzianych prawem zwolnień, odroczeń lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ; 3) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej (podstawa art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ, bądź w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej - wykaz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej; 4.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: a)pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) umożliwiających wykonanie zamówienia, lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego (złożone wyłącznie w oryginale); b)ponadto jeśli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w pkt A.2.1 tj. oświadczenia (podmiotu trzeciego) o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy; 5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Ocena czy Wykonawca spełniania w/w warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej SIWZ i zapisy w nim traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia. 2.Stosownie do art. 144 ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano Wykonawcę tj. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych. 3.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w formie aneksu w razie skrócenia czasu trwania Targów. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego obniżenie o wartość niezrealizowanego elementu usługi cateringowej określoną w ofercie Wykonawcy. 4.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, itp.); b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl (BIP) - zakładka przetragi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kierując wniosek na adres Zamawiajacego: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 09:30, miejsce: WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek WCK, Sekretariat, pokój Nr 302.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie