Wrocław: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 280140 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 oraz następnych o wartości szacunkowej poniżej 200 000,00 euro. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa sp. z o.o. we Wrocławiu z podziałem na dwie części (pakiety). Część I Zamówienia (PAKIET Nr 1): 1.Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: 1)Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 2)Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego; 3)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / ubezpieczenia oraz zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w specyfikacji oraz Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część II Zamówienia (PAKIET Nr 2): 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ubezpieczeniu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki za szkody wynikłe z winy członków jej organów na okres 12 miesięcy. Ubezpieczającym będzie Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / ubezpieczenia oraz zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w specyfikacji oraz Załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia (Pakiet) bądź też na obie części zamówienia (Pakiety) I i II. 1.Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1)Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do ciągłego świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy, określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą, oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 2)Poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień SIWZ, umowy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. 3)Szczególne warunki ubezpieczenia określone w SIWZ na ubezpieczenie Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia), będą zawsze miały pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy. W razie wystąpienia rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień strony przyjmą do stosowania rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. 4)Wykonawca Zobowiązuje się przez okres trwania umowy do terminowego świadczenia usług ubezpieczeniowych z zachowaniem najwyższej staranności, właściwej dla tego typu usług. 5)Wykonawca potwierdza objęcie ochroną ubezpieczeniową poprzez wystawienie i wydanie stosownych dokumentów ubezpieczenia, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2.Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia usługi stanowiące przedmiot zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom, z wyjątkiem czynności technicznych związanych z likwidacją szkód, które mogą być zlecone podmiotom zewnętrznym zgodnie z wewnętrznymi procedurami Ubezpieczyciela. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). 3.Rozliczenie za wykonaną usługę odbywać się będzie według zasad opisanych w § 5 projektu umowy będącego Załącznikiem Nr 11 do SIWZ - (projekt umowy dla zadania (pakietu) Nr 1) i Załącznikiem nr 12 - (projekt umowy dla zadania (pakietu) Nr 2;.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.51.00.00-8, 65.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1. w przypadku składania oferty na pakiet I - 5 000,00 PLN - słownie pięć tysięcy złotych 2. w przypadku składania oferty na pakiet II - 600,00 PLN - słownie sześćset złotych) 3. w przypadku składania oferty na pakiet I i II - 5 600,00 PLN - słownie pięć tysięcy sześćset złotych. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium w każdej z dopuszczalnych form może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu-przelewem na rachunek bankowy: Nordea Bank S.A. nr rachunku 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją - Wadium - nr sprawy ZP PN 13 2013 DF. b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - tekst jednolity DZ.U. z 2007r, Nr 42, poz. 275. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę Prawo zamówień publicznych formach - oryginał, wystawione na Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., należy zdeponować w kasie Hali - czynnej od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 45. 8. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. - KASA 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 45, z oznaczeniem przedmiotu zamówienia. 9. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 11.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy, c. w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust 4a ustawy pzp. 16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert do czasu składania ofert - zgodnie z rozdziałem XII SIWZ. 2. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zm. winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Formularz kalkulacyjny, stanowiący Załącznik Nr 1 (dla pakiet Nr I) i/lub Załącznik Nr 2 (dla pakietu Nr II) do SIWZ). 4. Formularz Ofertowy - stanowiący Załącznik Nr 1a (dla pakiet Nr I) i/lub Załącznik Nr 2a (dla pakietu Nr II) do SIWZ lub zgodnie z wzorem tego druku.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy tj: 1)zmiany dotyczące terminów płatności i, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą; 2)zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SIWZ zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia. 3)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 4)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; 5)w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 2.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmian osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 3.Kwestie nieuregulowane postanowieniami SIWZ oraz umową właściwą dla zadania mogą być określone Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń stosowanymi przez Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ lub niniejszej umowy. 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 5.Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych {Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zmianami) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pełna treść projektów umów znajduje się w Załączniku nr 11 (dla zadania - pakietu Nr 1) i Załączniku Nr 12 (dla zadania - pakietu Nr 2) do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.halastulecia.pl (BIP, zakładka przetargi )..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 godzina 09:30, miejsce: WP Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek WCK - pokój 302 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I ZAMÓWIENIA (Pakiet Nr 1).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II ZAMÓWIENIA - PAKIET Nr 2.