Wrocław: USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 16397 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI W ZAKRESIE EKSPOZYCJI REKLAMY NA POTRZEBY WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WP HALA LUDOWA Sp. z o.o. we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wynajmu powierzchni reklamowej i ekspozycja reklamy zewnętrznej na terenie miasta Wrocławia na nośnikach typu billboard, citylight i wielki format dla potrzeb promocji wydarzeń organizowanych przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o. 2. Zamawiający planuje udzielić następujących zleceń ekspozycji reklamy zewnętrznej zgodnie z wymogami Zamawiającego według zestawienia: a) Reklama zewnętrzna - BILLBOARDY 12 m² (TARBUD) - wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na nośnikach reklamy zewnętrznej typu tablicach billoardowych o powierzchni 12 m² każdy, w terminie od 16 marca do 29 marca 2015 na terenie miasta Wrocławia - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2a do SIWZ); b) Reklama zewnętrzna - PLAKATY | SŁUP (TARBUD) - wyklejenie i ekspozycja 250 sztuk plakatów formatu B1 na słupach ogłoszeniowych, w terminie od 16 marca do 29 marca 2015 na terenie miasta Wrocławia - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ) oraz - PLAKATY | SŁUP (LATO NA PERGOLI) - wyklejenie i ekspozycja 500 sztuk plakatów formatu B1 na słupach ogłoszeniowych, w terminie od 22 czerwca do 06 lipca 2015 na terenie miasta Wrocławia - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2b do SIWZ); c) Reklama zewnętrzna - CITYLIGHT (TARBUD) - wyklejenie i ekspozycja 10 sztuk plakatów na tablicach CITYLIGHT, w terminie od 16 marca do 29 marca 2015 na terenie miasta Wrocławia (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2c do SIWZ); d) Reklama zewnętrzna - WIELKOFORMATOWA (CENTRUM POZNAWCE) - montaż i ekspozycja reklamy zewnętrznej o wymiarach 122 m² na ścianie budynku w terminie od 1 do 31 marca 2105 r. - (szczegółowe zestawienie ilości i terminów zawiera Załącznik Nr 2d do SIWZ); 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte odpowiednio w Załączniku Nr 2 do SIWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz w Załączniku Nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy). (w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy tj. 207 000 euro).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6, 79.34.14.00-0, 79.34.22.00-5, 79.99.30.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ofertę stanowi FORMULARZ OFERTOWY, (którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami. 2. Do Formularza Oferty Wykonawca winien dołączyć: 1)wypełnione formularze (oferta cenowa) dla części 1,2,3,4, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 2a, 2b, 2c, 2d; 2)oświadczenia i dokumenty - wymienione w rozdziale IV SIWZ; 3)pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji nie wynika z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; wraz z dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia) uzasadniającym uprawnienia mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów określonych w rozdziale IV.A.2.2. SIWZ (odpisu z właściwego rejestru), treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do których pełnomocnik jest upoważniony; 4)dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej); należy przedstawić pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść Pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnienia, do których upoważniony jest Pełnomocnik; 5)Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu trzeciego. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę - osoby upoważnioną - upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w granicach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1)w przypadku, gdy nie będzie możliwe dokonanie ekspozycji na pierwotnie uzgodnionych nośnikach i|lub w zaplanowanych lokalizacjach, na skutek wystąpienia okoliczności siły wyższej, Strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy, w wyniku której Wykonawca przeprowadzi kampanię reklamową wydarzenia |Tarbud| na nośniku zastępczym i|lub w lokalizacji zastępczej, przy parametrach ekspozycji nie gorszych niż pierwotnie przewidziane, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 2)terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, 3)siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar na które strony nie mają wpływu, 4)sposobu i zakresu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 5)oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 6)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy 7)gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//bip.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, budynek HS, pokój Nr 45..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Osobiście w siedzibie Zamawiającego - budynek WCK w pokoju nr 302 (Sekretariat); albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZEŚĆ 1 (PAKIET Nr 1)..


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZEŚĆ 2 (PAKIET Nr 2).


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ 3 (PAKIET Nr 3).


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ 4 (PAKIET nr 4).