Wrocław: WYKONANIE ZASILANIA TYMCZASOWEGO W ENRGIĘ ELEKTRYCZNĄ REGIONALNEGO CENTRUM TURYSTYKI BIZNESOWEJ PRZY HALI STULECIA WE WROCŁAWIU, UL. WYSTAWOWA 1 - BUDOWA LINII KABLOWEJ SN ORAZ WYPOSAŻENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ PT-1.
Numer ogłoszenia: 131223 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZASILANIA TYMCZASOWEGO W ENRGIĘ ELEKTRYCZNĄ REGIONALNEGO CENTRUM TURYSTYKI BIZNESOWEJ PRZY HALI STULECIA WE WROCŁAWIU, UL. WYSTAWOWA 1 - BUDOWA LINII KABLOWEJ SN ORAZ WYPOSAŻENIE STACJI TRANSFORMATOROWEJ PT-1..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie zasilania tymczasowego w energię elektryczną Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej przy Hali Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 - budowa linii kablowej SN oraz wyposażenie stacji transformatorowej PT-1 Wrocław, działka nr 2/4, 6/1, 6/2 AM 16, obszar Zalesie. 1. Zakres robót obejmuje: a) budowę abonenckiej linii kablowej SN, b) montaż głowic kablowych SN, c) montaż i podłączenie transformatora stanowiącego własność Zamawiającego, d) wymiana przekładników napięciowych, e) wykonanie przepustu kablowego, f) ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane do niego, kolejność wykonania robót i kontroli ich jakości, odbiory robót, dokumenty odniesienia i przepisy związane, warunki przyłączenia, zalecenia konserwatorskie, warunki i zasady realizacji opisane zostały w : a)Projekcie wykonawczym - stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ, b)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, będącej załącznikiem Nr 2 do SIWZ, c)Przedmiarze robót - załącznik Nr 3 do SIWZ, d)Zaleceniach konserwatorskich znak: WZA-AZ-414-53/2010/3461 z dnia 06.04.2010r. - załącznik Nr 4 do SIWZ, e)Tymczasowych warunkach przyłączenia znak: TR5/LE-412-ZW/6000/596/10 z dnia 18.02.2010r. - załącznik Nr 5 do SIWZ, f)Uzgodnieniach nr 14840/10 znak: STTWREAU-WR.2110-104/10/BJ z dnia 13.04.2010r. - załącznik Nr 6 do SIWZ. 3.Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentami wymienionymi w pkt. 2 ( powyżej ) i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną. 4. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy - załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania w okresie obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 złotych ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ). 6. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest podać w ofercie nazwę i część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( art. 36 ust. 4 ustawy pzp )..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: I. Zasady wnoszenia wadium 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 5.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millenium, nr konta 17 1160 2202 0000 0000 3703 9560 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP/PN/10/2010/DIR. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, wystawionych na : Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. należy zdeponować w kasie (czynnej w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku) - pokój nr 77. 8.W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą oryginał gwarancji lub poręczenia należy przesłać na adres: Kasa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław z oznaczeniem przedmiotu zamówienia, kopię zaś z klauzulą za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 9.W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia lub gwarancji Zamawiający wymaga, aby w treści gwarancji lub poręczenia znalazło się oświadczenie Gwaranta, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w momencie zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 10.Wykonawcy, którzy nie wnieśli wadium w terminie składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą zostaną przez Zamawiającego wykluczeni ( art.24 ust. 2 pkt. 2 ustawy pzp ). 11.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie kwocie 4.500,00 złotych. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 12.Zamawiający żąda na podstawie art. 46 ust. 3 ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w tym przypadku w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców , pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 2.Zasady zwrotu wadium 1)Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie i na zasadach przewidzianym w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy pzp. 2)Wniosek (o którym mowa w art. 46 ust. 2 ustawy) o zwrot wadium musi być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. 3.Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami w projekcie umowy - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halaludowa.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siediba Zamawiającego: Ul. Wystawowa 1 51-618 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 09:30, miejsce: WP Hala Ludowa, 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1 (pokój nr 65).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie