Wrocław: Wydruk i dostawę materiałów poligraficznych oraz materiałów wielkoformatowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 52042 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wydruk i dostawę materiałów poligraficznych oraz materiałów wielkoformatowych na potrzeby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem Zamówienia jest wydruk i dostawa materiałów poligraficznych oraz materiałów wielkoformatowych drukowanych w technice wielkoformatowej, do których projekty graficzne dostarcza zamawiający zwanych dalej (materiałami) na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu,. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym ilości wymaganego asortymentu i wymagania stawiane do niego (wymiary, formaty etc), zawierają odpowiednio Załączniki Nr 1 i Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.Podana ilość materiałów wymienionych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 jest wielkością szacunkową, jaką Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy, zależną od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach wartości umowy w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do umowy. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu Zamówienia, tzn. do rezygnacji z objętych umową części Zamówienia w zakresie do 20 % z każdego z całościowego pakietu wartości umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 6.Przedmiot umowy realizowany będzie partiami na podstawie jednostkowych Zamówień składanych przez Zamawiającego (zwanych dalej Zamówieniami), faksem lub e-mailem, w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Wykonawcę Zamówienia. 7.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć każdą partię materiałów poligraficznych wykonanych w pełnym zakresie ilościowym zgodnie z Zamówieniem Zamawiającego, własnym transportem, na własne ryzyko oraz swój koszt. 8.Zamówienie podzielone zostało na dwa zadania (pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę kompleksową lub częściową na jeden wybrany pakiet zamówienia tj. 1)Pakiet Nr 1 - wydruk oraz dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o. - szczegółowy opis pakietu Nr 1 zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ; 2)Pakiet Nr 2 - wydruk i dostawa materiałów poligraficznych wielkoformatowych drukowanych w technice wielkoformatowej na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o. - szczegółowy opis pakietu Nr 2 zawiera załącznik Nr 2 do SIWZ; 9.Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom art. 36 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych. 10.Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie według zasad opisanych w § 5 projektu umowy będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 11.Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: I. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1.Wykonawca najpóźniej w dniu składania ofert, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium odpowiednio do składanych ofert na jeden lub dwa pakiety zamówienia odrębnie dla każdego z pakietów w wysokości: a)dla pakietu Nr 1 - 5 200,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych); b)dla pakietu Nr 2 - 670,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych); c)dla pakietu Nr 1 i Nr 2 (łącznie) - 5 870,00 złotych (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych); 2.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach: 1)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP/PN/3/2012/DM. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 4.Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul Wystawowa 1, 51-618 Wrocław i zdeponować w Kasie (czynnej w godzinach od 8.00 - do 16.00. od poniedziałku do piątku ) - pokój Nr 61 w budynku Hala Stulecia. 5. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pokój nr 61 w bud. Hala Stulecia. 6. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ich literalnym brzmieniu. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie). 9.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 2.Wypełnione i podpisane formularze cenowe; 3.Oświadczenie, o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom; 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej); 5.Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca - w przypadku osób fizycznych;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław Dział Inwestycji i Rozwoju ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław tel. 71 347 51 91, fax 71 347 52 01.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej, Sekretariat pok. nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przez Wykonawcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp. Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (art.26 ust. 2a i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych). A.W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: - w formie oryginału: 1.Oświadczenie, o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 5 do SIWZ); w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, (§ 6.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), a w przypadku sytuacji dot. pisemnych zobowiązań oraz kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, a także kopii dokumentów dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ma zastosowanie przepis § 6 ust. 2 cytowanego wyżej Rozporządzenia: 2.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SIWZ). 3.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, UWAGA: Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). UWAGA: W przypadku podmiotów trzecich udostępniających zasoby Wykonawcy i jednocześnie biorących udział w realizacji części zamówienia podmioty te są zobowiązane do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania a określonych powyżej w pkt. 2 i 3. 4.opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 1)w odniesieniu do pakietu Nr 1 i pakietu Nr 2 (łącznie) - 70.000,00 złotych. 2)w odniesieniu do pakietu Nr 1 - 60 000,00 złotych. 3)w odniesieniu do pakietu Nr 2 - 10 000,00 złotych. UWAGA: Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego ww. dokumentu) nie wynika, że jest ona (on) opłacona (opłacony), należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej (jego) opłacenia. UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej (pkt. 7), wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp). Wykonawca przedstawiając wraz ofertą inny dokument, o którym mowa powyżej winien wskazać uzasadnioną przyczynę braku możliwości przedstawienia dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty - kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy chyba, że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. C) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817). 1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ogółem brutto podanej w ofercie. 2.Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości. 3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnej z art. 148 ustawy Pzp: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach przez udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na oprocentowany rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław, Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1- wydruk oraz dostawa materiałów poligraficznych na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o. - szczegółowy opis pakietu Nr 1 zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ;.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET Nr 2 - wydruk i dostawa materiałów poligraficznych wielkoformatowych drukowanych w technice wielkoformatowej na potrzeby WP Hala Ludowa Sp. z o.o..