Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.halastulecia.wroc.pl


Wrocław: Zakup miejsc w prasie i publikacja ogłoszeń prasowych o dowolnym charakterze, w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, dwumiesięcznikach, kwartalnikach, półrocznikach oraz rocznikach o zasięgu lokalnym (woj. dolnośląskie) i ogólnokrajowym (obszar całego kraju).
Numer ogłoszenia: 168026 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup miejsc w prasie i publikacja ogłoszeń prasowych o dowolnym charakterze, w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, dwumiesięcznikach, kwartalnikach, półrocznikach oraz rocznikach o zasięgu lokalnym (woj. dolnośląskie) i ogólnokrajowym (obszar całego kraju)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zakupu w prasie i publikacji ogłoszeń prasowych w dziennikach, tygodnikach, dwutygodnikach, miesięcznikach, dwumiesięcznikach, kwartalnikach, półrocznikach oraz rocznikach o zasięgu lokalnym (woj. dolnośląskie) i ogólnokrajowym (obszar całego kraju). Ogłoszenia mogą mieć charakter informacyjny, rozrywkowy, reklamowy, sportowy, informacyjny, ogłoszeniowy, przewiduje się również publikacje kondolencji, życzeń świątecznych, życzeń okolicznościowych oraz komunikatów zlecanych i przygotowywanych przez WP Hala Ludowa Sp. z o.o. zgodnie z terminem podanym przez Zamawiającego w każdorazowym zleceniu. 2.Jako jednostkę miary zleconych ogłoszeń Zamawiający przyjął moduł obowiązujący w danym dzienniku / czasopiśmie lub dokładny wymiar ogłoszenia sugerowany przez dany dziennik / czasopismo. 3.Szczegółowy opis przewidywanych publikacji, szacunkową ilość, wymiary, formaty oraz stawiane wymagania zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4.Zasady i warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy będący załącznikiem nr 6 do SIWZ. 5.Uwarunkowania realizacyjne: a)przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zamówień składanych faxem lub e-mailem; b)zamówienia określać będą: wielkość, ilość, rodzaj ogłoszenia, tytuł czasopisma, w którym ogłoszenie ma być publikowane, termin/y publikacji, lokalizacja ogłoszenia; c)zleceniodawca dostarczy wykonawcy gotowy materiał do druku w przypadku reklam graficznych oraz dokładną treść w przypadku kondolencji, życzeń świątecznych, życzeń okolicznościowych oraz komunikatów. 6.Wykonawca zobowiązany będzie do: a)realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia faxem lub e-mailem, w szczególnych przypadkach niezwłocznie, np. nekrologi, pilne ogłoszenia, gratulacje, życzenia itp.; b)w przypadku błędnej publikacji ogłoszenia tj. niezgodności opublikowanej treści z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego sprostowania publikacji oraz do powtórnej emisji na swój koszt. Termin ponownej publikacji Wykonawca uzgodni z Zamawiającym; c)w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu parametry techniczne, jakim powinny odpowiadać materiały przekazywane dla ogłoszeń przy czym niezachowanie tych parametrów dla przekazywanych materiałów przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do odmowy przygotowania lub zamieszczenia ogłoszenia; d)ustalenia w uzgodnieniu z Zamawiającym innego miejsca lub terminu zamieszczenia publikacji prasowej w przypadku braku technicznej możliwości zamieszczenia publikacji na wskazanej stronie; e)dostarczenie Zamawiającemu egzemplarza tytułu, w którym ukazało się ogłoszenie w ciągu 7 dni od daty jego publikacji; f)wyznaczenia swojego przedstawiciela, w chwili zawarcia umowy, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym, w pełni dyspozycyjnego z możliwością łatwego kontaktu przez telefon, fax oraz e-mail; g)wskazania części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. 7.Zamawiający wymaga aby ogłoszenia posiadały niżej wymienione parametry: a)przejrzystość i czytelność tekstu publikowanego; b)druk zgodny z treścią podaną przez Zamawiającego; c)publikacja w dowolnie wybranym przez Zamawiającego dniu tygodnia w terminie wskazanym w pkt. 6 a; 8.Rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie według zasad opisanych w § 4 projektu umowy będącego załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ. 9.Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.97.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2.Wykonawca najpóźniej w dniu składania oferty, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) 3.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku w następujących formach: 1)pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: w Banku Nordea SA, nr konta 57 1440 1101 0000 0000 1403 3254 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZP/PN/8/2012/DM. 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 5.Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul Wystawowa 1, 51-618 Wrocław i zdeponować w Kasie (czynnej w godzinach od 800 - do 1600. od poniedziałku do piątku ) - pokój Nr 61 w budynku Hala Stulecia. 6.W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, pokój nr 61 w bud. Hala Stulecia. 7.Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ich literalnym brzmieniu. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie). 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn lecących po stronie wykonawcy. 13.Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną; 2. Formularz cenowy; 3. Oświadczenie, o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom; 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej); 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub wykonawca - w przypadku osób fizycznych;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.halastulecia.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław Dział Inwestycji i Rozwoju tel. 71 347 51 91, fax 71 347 52 01.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51 - 618 Wrocław Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK), sekretariat pok. nr 301.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie